Våra produkter är bra för miljön

Vi måste se till att vi får ett hållbart samhälle om vi skall kunna överleva på jorden. Även om det finns delade meningar om hur mycket vi har påverkat klimatet, är man trots allt enig om att vi måste tillämpa en teknik som minskar dagens utsläpp. Ett viktigt område är energianvändningen och energiproduktionen för uppvärmning av våra hus.

När vi förbränner olja, kol eller naturgas omvandlar vi kolväten som legat bundna i jordens innandöme i miljoner år till växthusgaser. Koldioxidhalten i atmosfären ökar och vi får en temperaturhöjning som följd.

När vi använder bioenergi släpper vi också ut koldioxid säger vän av ordning. Helt riktigt, men skillnaden mot de fossila bränslena är att biomassan produceras av den nu växande vegetationen som binder koldioxid i storts sett samma takt som vi förbränner den. Och även om vi inte använde biomassan till uppvärmning av våra hus, utan lämnade den kvar den i skogen, skulle svampar och bakterier bryta ner den och lämna slutprodukterna koldioxid och vatten till atmosfären.

Det fina med solenergi är att den släpper inte ut någonting varken nu eller i framtiden. Det är viktigt att använda rätt energislag till rätt ändamål. Elektricitet, som är det mest högvärdiga och finaste energislag vi har, är onödigt att använda till så simpel uppgift som att producera värme. Till detta kan vi använda många mer lågvärdiga energislag så som bioenergi och solenergi. Elström produceras också till viss del av fossila bränslen, så genom att spara på el minskar vi också utsläpp av växthusgaser.

Solenergi är framtidens energislag

Solenergin är ju det absolut renaste energislaget vi har tillgång till och den är helt gratis. Det enda vi har att göra är att samla in den och utnyttja den i våra anläggningar. Haken med solenergin är ju, som alla vet, att den inte ger oss tillräckligt med värme under den kalla årstiden. Vi måste alltså komplettera med annan energi för att det skall täcka behovet.

I våra system räknar vi ofta med att man också har för avsikt att direkt eller i framtiden kombinera bioenergi med solvärme. I systemet utnyttjar vi bioenergi (ved, pellets etc.) som komplement och låter elen fungera som en backup och säkerhet. Lösningarna prioriterar alltid gratisenergin från solen och utnyttjar den maximalt innan bioenergin tillåts gå in för att fylla upp behovet och i sista hand får elen komma in om något system skulle stanna.

Vad kan man då förvänta sig av sin solanläggning?

De kostnader som man har för solsystemet är i stort sett bara investeringskostnader. Det finns naturligtvis en underhållskostnad men denna är i normalfallet försumbar.

Positiva poster blir då:

* Värdet av minskad användning av andra bränslen.
* Mindre arbete och ökad bekvämlighet
* Minskad miljöpåverkan.
* Bättre hushållning med knappa energiråvaror.
* En hållbar energilösning för framtiden oavsett vad som händer med bränslepriserna.

En väldimensionerad kombianläggning värmer ungefär 50 % av tappvarmvattnet och 20 - 30 % av värmebehovet per år. Behoven varierar dock och beror på flera faktorer så som husets beskaffenhet, familjesammansättning, väder med mera.

Årsbehovet för ett normalt svenskt hushåll är 5000 kWh för tappvarmvatten och 15 000 kWh för uppvärmning. Typiskt kan en solkombianläggning bidra med cirka 5000 kWh, men det kan slå både uppåt och nedåt beroende på behovet.

Den stora förtjänsten med solvärme är att eldningssäsongen nästan kan halveras. Och allra bäst är att det vi kallar låglasteldning kan undvikas helt och hållet. Låglasteldningen innebär låg verkningsgrad (40 - 50%) och onödiga utsläpp av skadliga ämnen. Då är det betydligt bättre att utnyttja gratis och ren solvärme. En nedladdad kWh från solen sparar alltså 1,5 kWh bränsle.

Kombineras solvärmen med värmepump kan pumpen vila under sommarhalvåret. Elförbrukningen minskar samtidigt som pumpens livslängd ökar. Bio-Sol pannan och Dalatanken är nyckelkomponenter i ett miljövänligt, ekonomiskt och bekvämt uppvärmningssystem.

Kombinationsmöjligheterna är många och flexibiliteten stor. Vi har också stora möjligheter att anpassa produkterna till de enskilda behoven.

Våra produkter kan kombineras med solenergi

Vår filosofi är att uppvärmning skall ske med förnyelsebara energislag tillsammans med solenergi. Bio-Sol pannan är ett exempel på detta och den är framtagen för att arbeta med pellets och sol. Våra tankar är också anpassade för att ingår i system med ved-, pellets- eller andra biopannor, men de har också en plats i system med värmepumpar. Samtliga system har fördel av att kombineras med solvärme.

Våra produkter för uppvärmning har en given plats i system som ger en hållbar lösning för framtiden så långt man nu kan överblicka. Genom att installera dem gör man en stor insats för vårt klimat.

 

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010