Systemförslag - Inkoppling ackumulatortank

Systemlösningarna är ett förslag och det kan naturligtvis behöva anpassas till ditt hus och till dina behov och förutsättningar. Lösningarna är ritade för 750 liters ackumulatortankar men systemen kan naturligtvis användas även för våra andra modeller. Vi rekommenderar att installationen görs av en fackman (vvs / rörinstallatör).

Dalatanken med pelletspanna och solvärme

solpellets_liten              tank1
Klicka på bilden för förstoring

Ackumulatortanken är centrum i värmesystemet. Pelletspannan kopplas upp så att den arbetar på ackumulatortankens övre del och solen tillför värme i ackumulatortankens nedre del via solslingan. Genom att montera ett par extra ventiler kan man växla mellan att låta pelletspannan enbart ladda den övre delen eller ladda hela ackumulatortanken. (Vinter och sommarläge)
Pelletspannan styrs av en termostat i ackumulatortanken som talar om när pelletsbrännaren behöver starta. Eftersom varmt vatten stiger kommer värmen från solslingan i ackumulatortankens botten att ta över hela systemet när solen laddar tillräckligt. Pelletspannan arbetar därmed enbart när solen inte räcker till.

Värmen till radiatorerna (eller golvvärmen) tas från ackumulatortanken via en bivalent shunt som i första hand tar värmen från ackumulatortankens mittpunkt där det i huvudsak är soluppvärmt vatten som förbrukas. När värmen i mittpunkten sinar växlar shunten och börja mixa in värme från ackumulatortankens topp.

Varmvattnet bereds i två steg via två kamflänsslingor. Genom att koppla varmvattenuttaget via två blandarventiler tas värmen från den nedre delen av ackumulatortanken i första hand (solvärme) och det skapas möjlighet för solslingan att ladda in mer värme i ackumultortanken. Ju lägre temperatur vi kan skapa runt solslingan ju större temperaturdifferens mot solfångaren och därmed ett större energiutbyte från solen.

Lösningen med den bivalenta shunten och de dubbla varmvattenslingorna och de två finurligt kopplade blandarventilerna är ett sätt att prioritera och öka utbytet av gratisenergin från solen och spara värme som producerats med köpt bränsle.

Dalatanken och vedpanna och sol

solved_liten       tank2
Klicka på bilden för förstoring

Vid vedeldning har ackumulatortanken en viktig och central roll. I nya anläggningar är det ett myndighetskrav att eldningen skall ske mot ackumulatortank men även i gamla anläggningar är acktanken ett suveränt hjälpmedel till en renare förbränning , minskade skadliga utsläpp, en bättre verkningsgrad och inte minst en betydligt bättre komfort. Kombineras vedanläggningen med sol blir den praktiska vinsten mycket stor och sannolikt spar man in 20-25% av den årliga bränslemängden.

Vedeldningen kräver betydligt större ackumulatorvolym än en pelletspanna. I ett bra system skall man kunna lagra energi för minst ett dygnsbehov  under vintern och ackumulatortankarna skall kunna ta emot minst den energimängd som vedpannan producerar vid ett fullt vedinlägg. Man skall endast i undantagsfall behöva elda mer än en gång per dygn.

Vedpannans storlek bör också vara så stor att man hinner elda upp ackumulatortanken från det att man kommer hem från jobbet tills man går och lägger sig för natten. En modern vedpanna klarar detta med ett eller två vedinlägg.
I de allra flesta fall bör ackumulatortanksvolymen rymma minst  1500 lit. och gärna mer.  Ju större ackumulatortankar man har desto större marginaler och eldningsjobbet kan göras mera sällan.

Vi har ackumulatortankar i flera olika storlekar men den vanligaste storleken är på 750 lit. Detta beror på att det i många fall är svårt att ta in större acktankar genom dörrar eller passager in till pannrummet. 750 literstanken har en diameter på 75 cm och den går då att få in genom normala dörrar.

Systemlösningen visar en kombianläggning med ved, sol och med el som reserv. Lösningen består av en tekniktank med slingor för sol och varmvatten. Till denna kopplas sedan erforderligt antal slavtankar för att nå önskad volym.

För att få "lagom " volym för solfångaren under sommaren kan man stänga av slavtanken eller alternativt montera en styrd ventil som öppnar mellan ackumulatortankarna när soltanken är fulladdad. Ändå bättre är att installera en 4-slilngstank i stället för den skissade 3-slingstanken. Då kan man  ha slavtanken inkopplad och ändå snabbt  få bruksvarmt vatten från solen genom att laddningen startar på den övre solslingan och värmer ackumulatortankarnas topp innan den fortsätter via den nedre solslingan tills ackumulatortankarna är fulladdade.

Samma princip för varmvattenuttag som i anläggningen för pelletspannan ovan.

Dalatanken 4-slingor

4slingor_liten
Klicka på bilden för förstoring

Systemet för 4-slingstanken är lika som för vår standard 3-slingstank. Skillnaden består i att det sitter en extra solslinga i ackumulatortankens övre del.

När solen börjar ladda tar det naturligtvis en viss tid innan temperaturen kommit upp till en nivå där man kan använda varmvattnet. I 4-slingstanken går detta mycket snabbare eftersom solinladdningen startar i den övre slingan och först när vattnet i ackumulatortankens topp är varmt växlar systemet och fortsätter att ladda i ackumulatortankens nedre del. Man behöver alltså inte vänta tills hela ackumulatortanken blivit varm.

Den här lösningen är värdefullare vid större ackumulatortankar eftersom volymen är större och därmed blir laddningstiden är längre.

Ytterligare några kopplingsförslag med ackumulatortankar:

Ackumulatortank, Värmepump och sol

Gällande värmepumpar så finns de i många olika varianter, och därmed lika många systemförslag. Nedanstående systemförslag baseras på att värmepumpen klarar av att värma för varmvattenbehovet. Om den inte klarar det så bör värmepumpen istället värma mitten på tanken, dvs för radiatorkretsen. Spetsning för varmvattnet kan då antingen ske med en annan värmekälla eller låta elpatronen sköta det.

solvp_liten

Låt överskottet från solen värma poolen

solpool_liten
Klicka på bilden för förstoring

Ackumulatortank, kökspanna och sol

solkok_liten
Klicka på bilden för förstoring

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010